Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2876775

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2012 r.
III SA/Wa 1137/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Krawczak.

Sędziowie WSA: Małgorzata Długosz-Szyjko, Krystyna Kleiber (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2012 r. sprawy ze skargi K. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lutego 2011 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2008 r. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.