Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 października 2007 r.
III SA/Wa 1031/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sylwester Golec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 12 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej wniesionej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 lipca 2007 r. w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) marca 2007 r. Nr (...) w przedmiocie - odmowy zmiany postanowienia w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego postanawia

1.

odrzucić skargę kasacyjną;

2.

zwrócić organowi uiszczony wpis w kwocie 100 zł (sto złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 25 września 2007 r. (złożonym osobiści w tut. Sądzie zgodnie z datą prezentaty dnia 26 września 2007 r.) profesjonalny pełnomocnik radca prawny H. O. wniósł w imieniu Dyrektora Izby Skarbowej w W. skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 lipca 2007 r. w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) marca 2007 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy zmiany postanowienia w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego.

Po sprawdzeniu w rejestrze dochodów budżetowych Sądu stwierdzono, że dnia 1 października 2007 r. uiszczono należny wpis stały od ww. skargi w kwocie 100 złotych.

Natomiast z akt sądowych wynika, iż odpis nieprawomocnego wyroku wraz z uzasadnieniem doręczono organowi dnia 29 sierpnia 2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 173 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej powoływanej jako p.p.s.a.), od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

W myśl art. 177 § 1 p.p.s.a. skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Zgodnie zaś z art. 178 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny dokonuje wstępnej kontroli skargi kasacyjnej. Kontrola ta wolą ustawodawcy ogranicza się do zbadania zachowania terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, jej dopuszczalności oraz dochowania wymogów formalnych.

Z dyspozycji art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a. wynika, że od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały; pismem takim jest między innymi skarga kasacyjna. Stosownie do art. 219 § 1 p.p.s.a. opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie (podkreślenie Sądu), a według art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona opłata. W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga kasacyjna, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Natomiast w myśl art. 221 p.p.s.a. pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

Wyrokiem z dnia 7 marca 2006 r., sygnatura akt SK 11/05 (Dz. U. Nr 45, poz. 322) Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z powyższym przepisem, a także z art. 2 Konstytucji RP, przepisu § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), zgodnie z którym wpis stały od skargi wnoszonej przez adwokata lub radcę prawnego uiszczano na wezwanie, po przekazaniu skargi sądowi. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw z dnia 17 marca 2006 r. i z tym dniem przestał obowiązywać wskazany przepis rozporządzenia Rady Ministrów.

Z przepisów tych wynika, iż profesjonalny pełnomocnik (radca prawny lub adwokat) wnosząc do sądu pismo (skargę, skargę kasacyjną) podlegające opłacie stałej powinien uiścić wpis w należytej wysokości bez wezwania sądu najpóźniej w dniu złożenia pisma. W przeciwnym razie naraża się na skutek nie podjęcia czynności przez sąd lub odrzucenia skargi.

Jak wynika natomiast z przepisu § 2 ust. 6 wskazanego wyżej rozporządzenia, wpis od skarg nie wymienionych w ust. 1-5 jest wpisem stałym i wynosi 200 zł.

Stosownie zaś do § 3 tegoż rozporządzenia wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł.

W ocenie Sądu w przedmiotowej sprawie wpis od skargi został określony w prawomocnym zarządzeniu Przewodniczącej z dnia 22 maja 2007 r. w pkt 1V w wysokości 200 zł zgodnie z § 2 ust. 6 przywoływanego rozporządzenia. Tym samym wpis od niniejszej skargi kasacyjnej jest wpisem stałym i wynosi 100 zł.

Jednocześnie tut. skład orzekający wskazuje, iż termin do wniesienia skargi kasacyjnej upłynął dnia 28 września 2007 r. (piątek). Dzień ten był również ostatnim dniem w którym należało uiścić wpis stały składając w tym dniu skargę.

Tymczasem, jak wynika z kontroli rejestru dochodów budżetowych sądu, stosowna wpłata w kwocie 100 zł została uiszczona dnia 1 października 2007 r. W tym samym dniu został również obciążony rachunek zlecającego przelew.

Zdaniem Sądu fakt, iż przedmiotowa skarga kasacyjna została złożona przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego), a wpis stały opłacono po upływie terminu do jego uiszczenia, tj. po dniu złożenia skargi kasacyjnej, należy uznać, iż w sprawie zachodzi wymieniona w art. 221 p.p.s.a. przesłanka odrzucenia skargi.

Mając na uwadze powyższe i działając na podstawie art. 178 w zw. z art. 221 p.p.s.a. Sąd orzekł, jak w sentencji. O zwrocie wpisu orzeczono z urzędu zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a.