Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871688

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 2 października 2013 r.
III SA/Po 995/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Świstak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział III po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego we W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) kwietnia 2013 r. Nr (...) w przedmiocie skierowania na badania lekarskie postanawia na podstawie art. 111 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) połączyć sprawę o sygn. akt III SA/Po 995/13 do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą o sygn. akt III SA/Po 994/13, gdyż sprawy te pozostają ze sobą w związku, i prowadzić je dalej pod sygnaturą akt III SA/Po 994/13. Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.