Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549118

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 5 listopada 2014 r.
III SA/Po 974/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirella Ławniczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi R. B. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) stycznia 2014 r. Nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania; postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Zaskarżona decyzja została doręczona adresatowi w dniu 13 lutego 2014 r. Końcowy termin na wniesienia skargi do sądu upływał z dniem 17 marca 2014 r. R. B. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w dniu 18 lipca 2014 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Postanowieniem z dnia 11 września 2014 r. wojewódzki Sąd administracyjny odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Strony nie skorzystały z prawa wniesienia zażalenia.

Czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Wniesienie skargi po upływie ustawowego terminu skutkuje jej odrzuceniem.

Wobec powyższego, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., orzeczono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.