Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2131544

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 5 października 2016 r.
III SA/Po 915/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Górecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 5 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Ł na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące od września 2012 r. do marca 2013 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Decyzję organu II instancji doręczono na adres skarżącego w dniu 29 czerwca 2016 r.r. W decyzji prawidłowo pouczono stronę o trybie wniesienia skargi - za pośrednictwem organu II instancji.

Skarga została nadana listem poleconym na poczcie w dniu 29 lipca 2016 r., ale zaadresowano ją błędnie do tutejszego Sądu. Zarządzeniem z dnia 1 sierpnia 2016 r. przekazano skargę do organu II instancji. Doręczenie skargi do tego organu nastąpiło w dniu 2 sierpnia 2016 r., czyli po upływie 30 dniowego ustawowego terminu.

Zgodnie bowiem z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718), dalej p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Decyzję organu II instancji doręczono na adres skarżącego w dniu 29 czerwca 2016 r. 30 dniowy termin do wniesienia skargi upływał z dniem 29 lipca 2016 r. Skarga została doręczona organowi II instancji po przekroczeniu tego terminu, na skutek błędnego zaadresowania koperty ze skargą.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.