Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785636

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 8 września 2015 r.
III SA/Po 816/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 8 września 2015 r. Sebastian Michalski - starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi L. N. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie zadłużenia z tytułu składek w części dotyczącej składek za ubezpieczonych niebędących jednocześnie płatnikami składek; postanawia umorzyć postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca L. N. wystąpiła z zażądaniem przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w całości (k.12 oraz k. 26 akt sądowych).

Odnosząc się do żądania wniosku wyjaśnić należy, że strona, która wnosi skargę na działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych nie ma obowiązku uiszczania opłat sądowych - art. 239 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej - p.p.s.a.).

W konsekwencji uznać należy, że Skarżąca w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym korzysta z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych - co oznacza całkowite zwolnienie strony z obowiązku wnoszenia, zarówno opłat sądowych, jak i ponoszenia wydatków.

Z uwagi na powyższe rozpoznanie wniosku o prawo pomocy jest zbędne w rozumieniu art. 249a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 239 pkt 1 lit. e oraz art. 249a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.