Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 22 lutego 2007 r.
III SA/Po 814/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Beata Sokołowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Sokołowska Sędziowie Protokolant po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2007 r. przy udziale na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia (...) stycznia 2007 r. wezwano skarżącego P. S. do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) w terminie 7 dni od doręczenia pisma pod rygorem jej odrzucenia. Wezwanie to doręczono dorosłemu domownikowi (ojcu skarżącego) w dniu (...) - k. 56 akt sądowych.

Skarżący nie dokonał wpłaty przedmiotowej kwoty w wyznaczonym 7 - dniowym terminie (czyli do dnia (...) stycznia 2007 r.). Z tego względu skarga P. S. podlegała odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).