Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2623622

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 20 lutego 2019 r.
III SA/Po 771/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Kosewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi L. M. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w P. z dnia (...) października 2018 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia postanawia:

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić skarżącemu kwotę 100 (sto) zł uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wniósł skargę na wskazane w sentencji postanowienie.

Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi, doręczając jednocześnie odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III WSA w Poznaniu o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi.

Powyższe wezwanie doręczono skarżącemu 14 grudnia 2018 r. Termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął zatem 21 grudnia 2018 r. (poniedziałek). Kwotę 100 zł tytułem wpisu od skargi uiszczono 9 stycznia 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu z uwagi na nieuiszczenie w terminie wpisu od skargi.

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 w zw. z art. 231 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", od skargi w sprawie, w której przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, pobiera się wpis stosunkowy. W niniejszej sprawie przedmiotem skargi nie jest należność pieniężna, w związku z tym od skargi pobiera się wpis stały. Wysokość wpisów określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.). W związku z tym, że skarga dotyczy postanowienia wydanego w postępowaniu administracyjnym, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 powyższego rozporządzenia wpis stały pobiera się w wysokości 100 zł. Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skoro w wyznaczonym terminie nie uiszczono wpisu od skargi, lecz dokonano to po terminie, w pkt 1 sentencji Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

O kosztach postępowania orzeczono w pkt 2 sentencji na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Składa się na nie kwota 100 zł uiszczona po terminie tytułem wpisu od skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.