Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 21 września 2006 r.
III SA/Po 762/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Górecka (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Górecka Sędziowie Protokolant po rozpoznaniu w dniu 21 września 2006 r. przy udziale na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. w T. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) lipca 2006 r. nr (...) w przedmiocie określenia kwoty długu celnego postanawia o d r z u c i ć skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem przewodniczącego z 31 lipca 2006 r., doręczonym w dniu 7 sierpnia 2006 r. (k. 26 akt), wezwano skarżącą spółkę do złożenia odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem i aktualnego wypisu z KRS poświadczonego za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę lub Sąd Rejonowy oraz uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100,00 zł - w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

Ponieważ powyższe czynności nie zostały dokonane w wyznaczonym 7 - dniowym terminie, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzekł o odrzuceniu skargi.