Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 20 września 2006 r.
III SA/Po 760/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Wolna-Kubicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 września 2006 r. sprawy ze skargi "A" Spółka z o.o. w T. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) czerwca 2006 r. Nr (...) w przedmiocie określenia kwoty długu celnego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 7 lipca 2006 r. prokurent spółki z o.o. "A" wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) czerwca 2006 r. w sprawie (...).

Pismem z dnia 2 sierpnia 2006 r. doręczonym skarżącemu w dniu 7 sierpnia 2006 r., skarżący został wezwany do usunięcia braków skargi w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia poprzez: nadesłanie odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem, złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej oraz uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 118 złotych. Do dnia dzisiejszego braki formalne skargi nie zostały usunięte, a wpis sądowy nie został uiszczony.

Zgodnie z przepisem art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Z art. 220 § 1 i § 3 cytowanej ustawy wynika natomiast, że sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

Końcowy termin na usunięcie braków formalnych skargi i uiszczenie wpisu sądowego w przedmiotowej sprawie przypadał na dzień 14 sierpnia 2006 r. i upłynął bez dokonania tych czynności.

Wobec tego na podstawie art. 58. § 1. pkt 3 i art. 220 § 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało orzec jak w sentencji postanowienia.

T.M.d