Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 31 stycznia 2008 r.
III SA/Po 734/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Robert Talaga (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku I.H. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w przedmiocie opłaty kancelaryjnej oraz wniosku I.H. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi I.H. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie określenia kwoty długu celnego postanawia 1. przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od opłaty kancelaryjnej, 2. przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu od skargi kasacyjnej. (-) R. Talaga

Uzasadnienie faktyczne

Wraz z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia do wyroku wydanego w niniejszej sprawie pełnomocnik I.H. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od opłaty kancelaryjnej. Następnie wraz ze skargą kasacyjną pełnomocnik skarżącego złożył kolejny wniosek o przyznanie prawa pomocy, tym razem w zakresie zwolnienia od wpisu od skargi. Ponieważ skarżący już wcześniej został zwolniony od uiszczenia wpisu od skargi, ten ostatni wniosek został uznany za wniosek o zwolnienie od wpisu od skargi kasacyjnej.

W złożonych wnioskach skarżący wskazał, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe i nie posiada żadnego majątku, a jego rachunki bankowe zostały zajęte z tytułu należności podatkowych i celnych. Dodatkowo rok podatkowy 2003 zamknął on stratą w wysokości 2.254.349,89 zł. Od lipca 2005 r. skarżący zarabia 900,00 zł brutto z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki A. Skarżący oświadczył, że nie jest w stanie opłacić wysokich kosztów sądowych związanych z dochodzeniem swych praw, gdyż obecnie nie posiada dostatecznych środków finansowych, a przeciwko niemu toczą się postępowania egzekucyjne.

W piśmie załączonym do wniosku o przyznanie prawa pomocy pełnomocnik skarżącego wniósł jednocześnie o przeprowadzenie dowodu z akt Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (sygn. akt III SA/Po 433/06) na okoliczność sytuacji majątkowej i rodzinnej I.H.

Zgodnie z przepisami art. 245 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Przepis art. 246 § 1 pkt 2 cytowanej ustawy stanowi, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W rozpatrywanej sprawie skarżący posiada stałe zatrudnienie i uzyskuje z tego tytułu dochody w wysokości 900,00 zł brutto. Jednocześnie skarżący otrzymuje od żony, z którą pozostaje w faktycznej separacji, świadczenie alimentacyjne w kwocie 500,00 zł na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem postępowań sądowych, co wynika z oświadczenia złożonego do akt Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu o sygn. akt I SA/Po 159/05, na które pełnomocnik skarżącego powołuje się w aktach o sygnaturze III SA/Po 433/06.

Reasumując skarżący posiada środki finansowe, które może przeznaczyć na pokrycie kosztów postępowania sądowego, jednak ze względu na dużą ilość spraw wniesionych do tutejszego sądu nie jest on w stanie uiścić wszystkich kosztów sądowych, które mogą stanowić barierę uniemożliwiającą rozpoznanie spraw w których została złożona skarga kasacyjna. Tym samym należy uznać, że skarżący nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, co czyni zasadnym jego wniosek o częściowe przyznanie prawa pomocy.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 oraz art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji.

(-) R. Talaga

D.W.d