Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2131334

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 6 października 2016 r.
III SA/Po 725/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 6 października 2016 r. Robert Talaga - starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 6 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od opłat sądowych w całości w sprawie ze skargi spółka A na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia odmówić przyznania prawa pomocy

Uzasadnienie faktyczne

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu spółka A zawarła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od opłat sądowych w całości.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi (...) zł. Wartość jej środków trwałych (według bilansu za ostatni rok) wyniosła (...) zł, a strata na koniec 2015 r. wyniosła (...) zł. Spółka oświadczyła, że posiada wymagalne zobowiązania z tytułu kar pieniężnych w wysokości (...) zł. Spółka oświadczyła, że z uwagi na jej obecną kondycję finansową nie posiada żadnych środków na rachunku bankowym, ani innych dostatecznych środków pieniężnych, które mogłaby przeznaczyć na pokrycie kosztów sądowych w niniejszej sprawie. Jedynym środkiem trwałym spółki są automaty do gier, które w przeważającej mierze zostały zatrzymane przez urzędy celne w toku prowadzonych postępowań. Spółka została w ten sposób pozbawiona możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, a w efekcie dalszego zarobkowania. Obecnie nie posiada ona również środków trwałych, które mogłaby spieniężyć. Spółka nie posiada także zdolności kredytowej, zaś jedyny wspólnik spółki wykluczył możliwość jej dokapitalizowania. Według niej opisane trudności finansowe mają charakter trwały, który utrzymuje się od dłuższego czasu, co też uniemożliwiło poczynienie jakichkolwiek oszczędności na poczet zabezpieczenia ewentualnych kosztów związanych z prowadzeniem sporów sądowych. Z końcem lutego 2016 r. Bank rozwiązał ze spółką umowę rachunku bankowego z uwagi na brak płatności (wszystkie środki na rachunku zostały zajęte przez urzędy celne). Spółka nie zawarła nowej umowy rachunku bankowego.

W celu wyjaśnienia rzeczywistej sytuacji spółki wnioskującej o przyznanie prawa pomocy została ona wezwana do uzupełnienia złożonego wniosku (pod rygorem jego rozpoznania wniosku na podstawie dotychczas złożonych informacji). Wezwanie zostało doręczone osobie upoważnionej do reprezentacji spółki w dniu 12 września 2016 r. Spółka nie zareagowała na powyższe wezwanie i nie uzupełniła wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Zgodnie z art. 246 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718), dalej jako p.p.s.a., osobie prawnej prawo pomocy może być przyznane w zakresie częściowym, jeśli wykaże ona, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

Okoliczności przytoczone we wniosku o przyznanie prawa pomocy, jak również przedstawione dokumenty na ich poparcie, powinny uzasadniać wyjątkowe traktowanie, o jakim mowa w powołanym wyżej przepisie. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia oceny zdolności majątkowych strony wnioskującej o przyznanie prawa pomocy jest przedstawienie dokładnych i wiarygodnych danych o jej sytuacji majątkowej. Nieudokumentowane zapewnienia o trudnej sytuacji majątkowej są bezużyteczne z punktu widzenia możliwości dokonania oceny sytuacji majątkowej, albowiem nie pozwalają wnioskować o zdolnościach płatniczych strony postępowania.

Przedłożony w sprawie wniosek o przyznanie prawa pomocy nie pozwalał na ocenę rzeczywistej sytuacji majątkowej spółki. Z tego względu została ona wezwana do uzupełnienia informacji dotyczących jej sytuacji. Przedmiotowy wniosek o przyznanie prawa pomocy nie został jednak uzupełniony. Skarżąca spółka nie uzupełniła informacji dotyczących jej rzeczywistej, bieżącej sytuacji. Uchylenie się od tego obowiązku nie pozwala na ocenę zdolności płatniczych strony postępowania. Taka sytuacja uniemożliwia ocenę zasadności przyznania prawa pomocy stronie ubiegającej się o prawo pomocy. Nie można bowiem jednoznacznie przyjąć, że nie ma ona dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania. Nie można zatem przyjąć, że sytuacja wnioskodawcy powinna zostać zakwalifikowana jako przypadek wymagający przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym. Tym samym nie można uznać, że zasadny pozostaje jej wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 oraz art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.