Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 14 września 2006 r.
III SA/Po 698/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział III po rozpoznaniu w dniu 14 września 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.B. na decyzję Wojewody z dnia (...) września 2005 r., Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wymeldowania postanawia:

1.

umorzyć postępowanie

2.

zwrócić skarżącej wpis w kwocie 50 (pięćdziesiąt) złotych /-/B. Sokołowska

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) października 2005 r. B.B. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewody z dnia (...) września 2005 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wymeldowania.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o oddalenie skargi.

W piśmie z dnia (...) września 2006 r. skarżąca cofnęła ową skargę.

Zdaniem Sądu cofnięcie skargi uznać należy za dopuszczalne w rozumieniu art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.),bowiem nie zmierza do obejścia prawa ani nie powoduje utrzymania aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Wobec powyższego skoro B.B. skutecznie cofnęła skargę, Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 powyższej ustawy orzekł jak w punkcie 1 sentencji postanowienia.

O zwrocie uiszczonego wpisu Sąd postanowił natomiast w oparciu o art. 232 § 1 pkt 2 cytowanej ustawy - jak w punkcie 2 orzeczenia, albowiem cofnięcie skargi nastąpiło po wyznaczeniu rozprawy.

/-/B. Sokołowska