III SA/Po 695/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203071

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 lutego 2017 r. III SA/Po 695/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 7 lutego 2017 r. Sebastian Michalski - starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu (...) lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. P. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi R. Sp. z o.o. w organizacji Sp. z o.o. w organizacji na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. z dnia (...) maja 2016 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej pomocy finansowej dla producentów R. Sp. z o.o. w organizacji i umorzenia postępowania; postanawia umorzyć postępowanie z wniosku R. P. o przyznanie prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca R. Sp. z o.o. w organizacji Sp. z o.o. w organizacji, reprezentowana przez R. P. (członek zarządu) wniosła do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargę na wskazaną w sentencji decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P.

W powyższym stanie rzeczy, R. P., działając w imieniu własnym, wystąpił z wnioskiem o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie całkowitym (k. 21 oraz k. 40 akt sądowych).

Stwierdzić zatem należy, że w niniejszej sprawie R. P. występuje jako podmiot, który działa za stronę skarżącą. On sam nie jest stroną niniejszego postępowania sądowoadministracyjnego.

O przyznanie prawa pomocy ubiegać się może tylko strona konkretnego postępowania sądowoadministracyjnego. Osoba działająca jedynie za stronę postępowania nie ma obowiązku uiszczania jakichkolwiek kosztów sądowych i nie ma interesu prawnego warunkującego ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W perspektywie powyższych ustaleń stwierdzić należało, że skoro z treści pism kierowanych do sądu wynika, że wniosek o przyznanie prawa pomocy składa R. P. w imieniu własnym, nie zaś w imieniu i na rzecz strony postępowania sądowoadministracyjnego, to merytoryczne rozpoznanie takiego wniosku jest zbędne.

Zgłoszenie żądania przyznania prawa pomocy przez R. P. nie zaktualizowało obowiązku przesłania mu formularza wniosku o prawo pomocy dla osoby fizycznej. Podstawą rozstrzygnięcia o żądaniu R. P., nie są dane o jego stanie majątkowym i rodzinnym oraz dochodach w rozumieniu art. 252 § 1 oraz art. 246 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.u. 2016, poz. 718 z późn. zm.). Odpada, więc przyczyna usprawiedliwiająca gromadzenie (przetwarzanie) tych danych w rozumieniu art. 51 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 48 z późn. zm.).

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 243 § 1 w związku z art. 249a oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.