Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835483

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
III SA/Po 677/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Koś.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. D. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia 26 lutego 2013 r. Nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w opłacie paliwowej za miesiąc czerwiec 2008 r. postanawia: podjąć zawieszone postępowanie sądowe

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.