Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 18 stycznia 2006 r.
III SA/Po 675/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Koś.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział III po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg E.M. i J.C. na decyzję Wojewody z dnia (...) lipca 2005 r. Nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: odrzucić skargi (-) B. Koś

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem przewodniczącego z 18 października 2005 r., doręczonym w dniu 28 października 2005 r. (k. 14 - 15 akt), wezwano E.M. do podpisania skargi (III SA/Po 675/05) oraz do uiszczenia wraz z J.C. wpisów od wniesionych skarg w kwocie po 100,00 zł - w terminie 7 dni, pod rygorem ich odrzucenia.

Ponieważ powyższy brak formalny skargi nie został usunięty, a przedmiotowych wpisów nie uiszczono w wyznaczonym terminie, tzn. do dnia 4 listopada 2005 r., Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzekł o odrzuceniu skarg.

(-) B. Koś

M.N.d