Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835528

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
III SA/Po 673/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Górecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P D na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) 2013 r. Nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w opłacie paliwowej za miesiąc luty 2008 r. postanawia: podjąć zawieszone postępowanie sądowe

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.