Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 7 grudnia 2007 r.
III SA/Po 663/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Sebastian Michalski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2007 r. przy udziale na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. H. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie określenia kwoty długu celnego; postanawia zwolnić skarżącego od obowiązku uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem oraz od wpisu od skargi kasacyjnej. (-) S. Michalski

Uzasadnienie faktyczne

I. H., reprezentowany przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego, wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od obowiązku uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem (k. 103-105) oraz zwolnienie od wpisu od skargi kasacyjnej (k. 131-134).

W uzasadnieniu zgłoszonych wniosków wskazał, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe i nie posiada żadnego majątku. Jedyne źródło dochodu stanowi zatrudnienie w (...). Z tego tytułu uzyskuje wynagrodzenie w wysokości 900,00 zł brutto miesięczne. Nie posiada stałego adresu zameldowania i zamieszkuje u rodziców w należącym do nich budynku. Wyjaśnił, że faktycznie nie prowadzi już działalności gospodarczej, aczkolwiek ani jej nie zawiesił, ani nie zlikwidował. Rachunki bankowe i wierzytelności zostały zajęte z tytułu należności podatkowych i celnych, a rok podatkowy 2003 zamknął stratą w wysokości 2.254.349,89 zł Podniósł, że w obecnej chwili jest zobowiązany do uiszczenia wpisów sądowych na łączna kwotę ponad 300.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę ilość spraw zawisłych przed tutejszym Sądem z udziałem I. H. (589 skarg zarejestrowano w Wydziale III WSA w Poznaniu), wysokość kosztów sądowych, jakie ma on obowiązek w nich ponieść, a także wysokość osiąganych dochodów, stwierdzić należy, że uiszczenie opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem (100,00 zł), czy wpisu od skargi kasacyjnej (750,00 zł), pozostaje poza zasięgiem jego zdolności płatniczych. Aktualna sytuacja majątkowa skarżącego uzasadnia zatem twierdzenie, że nie jest on w stanie ponieść nawet najniższych kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Tym samym odmowa udzielenia prawa pomocy stanowić będzie barierę, która uniemożliwi rozpoznanie wniesionej skargi kasacyjnej.

Dlatego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 oraz art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak na wstępie.

(-) S. Michalski

D.W.d