Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484477

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2014 r.
III SA/Po 645/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Fornalik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi JG na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia (...) marca 2014 r. Nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Skarżąca, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą A, zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia (...) marca 2014 r. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego.

W uzasadnieniu strona skarżąca wskazała, że konsekwencje egzekucji kwoty (...) zł mogą być trudne do odwrócenia, a nawet późniejszy zwrot tej kwoty może nie przynieść stanu sprzed egzekucji, a przede wszystkim pokryć powstałych szkód. W niniejszej sprawie została już wszczęta egzekucja, zajęto konto bankowe skarżącej, a obawa wyrządzenia szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków - w związku z utrudnieniem prowadzenia przez skarżącą działalności gospodarczej - jest w pełni realna, tym bardziej, że w stosunku do skarżącej wydano kilkanaście decyzji. W związku z zajęciem rachunku znacznie utrudniona będzie również zapłata składek ZUS za zatrudnionych w prowadzonej przez stronę firmie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.), Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Przy rozpoznawaniu przesłanki niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody należy w szczególności przyjąć, że chodzi o taką szkodę (majątkową, a także niemajątkową), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowania, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego.

Wprawdzie świadczenie pieniężne, wokół spełnienia którego toczy się spór w niniejszej sprawie, jest z natury rzeczy świadczeniem odwracalnym, jednak rozważając skutki zapłaty należności, należało mieć na uwadze łączną wysokość zobowiązań, których dotyczą skargi złożone przez stronę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Biorąc pod uwagę, że skarżąca wniosła kilkanaście skarg dotyczących decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązań podatkowych w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, opiewających łącznie na kilkaset tysięcy złotych, należy przyjąć, że ich zapłata może wywołać utratę przez skarżącą płynności finansowej, prowadzącą do trudności w wywiązaniu się z ciążących na niej zobowiązań, a w konsekwencji nawet do jej upadłości.

W tej sytuacji Sąd stwierdził, że realizacja zaskarżonej decyzji, w kontekście stwierdzonych okoliczności faktycznych, mogłaby spowodować poważne konsekwencje finansowe w majątku strony, co należy uznać za okoliczność powodującą powstanie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Z powyższych względów, na podstawie art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a., Sąd orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.