III SA/Po 629/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2584979

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2018 r. III SA/Po 629/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Kosewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. sp. z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w P. z dnia (...) lipca 2018 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wniósł skargę na wskazaną w sentencji decyzję.

Sąd wezwał skarżącego, za pośrednictwem jego pełnomocnika, do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 1 500 zł w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi, doręczając jednocześnie odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III WSA w Poznaniu o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi.

Powyższe wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżącego 5 listopada 2018 r. W związku z art. 2 ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2117) i art. 83 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), dalej: "p.p.s.a.", termin do uiszczenia wpisu od skargi bezskutecznie upłynął 13 listopada 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu z uwagi na nieuiszczenie wpisu od skargi.

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 w zw. z art. 231 p.p.s.a. od skargi w sprawie, w której przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, pobiera się wpis stosunkowy.

W niniejszej sprawie przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna w wysokości 60 000 zł, w związku z tym od skargi pobiera się wpis stosunkowy.

Wysokość wpisów określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.). Zgodnie z § 1 pkt 3 powyższego rozporządzenia wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi - w przypadku należności ponad 50 000 zł do 100 000 zł - 2% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 1 500 zł. Wysokość wpisu od skargi wynosi więc 1 500 zł.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skoro w wyznaczonym terminie skarżący nie uiścił wpisu od skargi, Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.