Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723630

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 2 października 2019 r.
III SA/Po 618/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Sachajko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 2 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. B. na postanowienie Dyrektor Izby Skarbowej z dnia (...) czerwca 2019 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

P. B. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, na decyzję opisaną w rubrum. Zaskarżonym postanowieniem zostało utrzymane w mocy postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego we (...) z (...) kwietnia 2019 r. o odmowie przywrócenia terminu do złożenia zarzutów.

Zarządzeniem przewodniczącego Wydziału III z (...) sierpnia 2019 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w kwocie (...) złotych, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi (k. 16). Wezwanie zostało prawidłowo doręczone, w dniu (...) września 2019 r. (k. 19), zatem termin do wykonania wezwania upływał z końcem (...) września 2019 r.

Pismem z (...) września 2019 r. (data stempla pocztowego) skarżący wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy; wniosek został zarejestrowany pod sygnaturą akt III SPP/Po 97/19 (k. 4 akt III SPP/Po 97/19).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył co następuje:

skarga podlega odrzuceniu.

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej jako p.p.s.a.) Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych. Nadto, stosownie do art. 214 § 1 i art. 219 § 1 p.p.s.a., strona wnosząca skargę jest zobowiązana uiścić należny wpis sądowy. Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie może podjąć żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona opłata sądowa. Na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W rozpatrywanym przypadku skarżący, pomimo upływu terminu, nie uiścił należnego wpisu od skargi. W terminie do uiszczenia wpisu nie został także złożony wniosek o przyznanie prawa pomocy. Sąd podkreśla, że wniosek o przyznanie prawa pomocy został złożony już po upływie terminu do uiszczenia wpisu, zatem nie miał wpływu na bieg terminu do uiszczenia wpisu.

Powyższe skutkuje koniecznością odrzucenia skargi. W tych okolicznościach, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.