Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720690

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 19 września 2019 r.
III SA/Po 513/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Górecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 19 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi k.c. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) maja 2019 r., nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi przez:

- podanie numeru PESEL skarżącego

- podanie wartości przedmiotu zaskarżenia

- w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania - pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłkę z wezwaniem pozostawiono w aktach ze skutkiem doręczenia w dniu (...) sierpnia 2019 r. - k. 17 akt sądowych.

W wyznaczonym terminie 7 dni (do dnia (...) września 2019 r.) nie uzupełniono wskazanych braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Przesyłkę kierowaną z wezwaniem pozostawiono w aktach ze skutkiem doręczenia w dniu (...) sierpnia 2019 r.

W wyznaczonym terminie 7 dni (do dnia (...) września 2019 r.) nie uzupełniono wskazanych braków formalnych skargi.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.