Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734427

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2015 r.
III SA/Po 484/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 16 czerwca 2015 r. Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - Robert Talaga po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie ustalenia kosztów związanych z usunięciem, przechowaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu postanawia 1. zwolnić M. K. od kosztów sądowych, 2. ustanowić dla M. K. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w P.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 24 maja 2015 r. M. K. złożył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, a na wezwanie sądu przesłał wypełniony na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata.

Z informacji zgromadzonych w sprawie wynika, że M. K. prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z matką, ojcem, bratem i siostrą. Obecnie wnioskodawca przebywa w zakładzie karnym i nie uzyskuje żadnych dochodów. Wnioskodawca nie posiada żadnych nieruchomości, ani zasobów pieniężnych (oszczędności, papierów wartościowych), a także przedmiotów o wartości przekraczającej 3000 euro. Wspólne gospodarstwo domowe jest utrzymywane z wynagrodzenia za pracę ojca wnioskodawcy w wysokości (...) zł, wynagrodzenia za pracę wnioskodawcy w wysokości (...) zł oraz z wynagrodzenia za pracę siostry wnioskodawcy w wysokości (...) zł.

Prawo pomocy może być przyznane osobie fizycznej w zakresie całkowitym, gdy nie jest ona w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania w myśl art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. t.j. z 2012 r., poz. 270), dalej jako p.p.s.a.

Z rozpoznawanego wniosku wynika, że wnioskodawca przebywa w zakładzie karnym i nie partycypuje w pokryciu bieżących kosztów utrzymania wspólnego gospodarstwo, w którym deklaruje, że pozostaje. Obecnie wnioskodawca nie dysponuje żadnymi dochodami, ani żadnymi środkami finansowymi, które mogłyby zostać przekazane na pokrycie kosztów prowadzonego postępowania sądowego. Sytuacja majątkowa wnioskodawcy pozwala przyjąć, że nie jest on w stanie pokryć kosztów sądowych oraz uiścić honorarium profesjonalnego pełnomocnika z wyboru. W konsekwencji oznacza to, że nie jest on w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Tym samym uzasadniony jest jego wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 oraz art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.