Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2131246

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 27 września 2016 r.
III SA/Po 475/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Lorych-Olszanowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi P. S. na orzeczenie Zarządu Województwa z dnia (...) maja 2016 r., nr (...), w przedmiocie negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 10 sierpnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu na rozprawie, która odbyła się tego samego dnia sprawy opisanej w rubrum niniejszego postanowienia, oddalił skargę P. S.

W piśmie procesowym z dnia 15 września 2016 r., nadanym w Urzędzie Pocztowym K. 1 dnia 20 września 2016 r., skarżący wniósł o doręczenie odpisu powyższego wyroku wraz z uzasadnieniem, występując jednocześnie o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności procesowej.

Motywując swój wniosek skarżący podał, że dnia 9 września 2016 r. dowiedział się, że rozprawa przed tut. Sądem odbyła się bez jego udziału oraz bez jego wiedzy o terminie posiedzenia sądu. Zawiadomienie w tej sprawie odebrała osoba, które określana jako "dorosły domownik" nie przekazała jej do wiadomości skarżącego. Tym samym skarżący bez swojej winy nie mógł uczestniczyć w rozprawie, jak i złożyć wniosku o odpis wyroku wraz z jego uzasadnieniem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku - jako spóźniony - podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), który w niniejszej sprawie znajduje zastosowanie odpowiednio do art. 64 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 217), pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu, o czym stanowi już art. 88 p.p.s.a., sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie to przysługuje zażalenie.

W realiach niniejszej sprawy strona skarżąca jako przyczynę uchybienia terminowi do wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku tut. Sądu z dnia 10 sierpnia 2016 r., który to wniosek zgodnie z art. 141 § 2 p.p.s.a. winien być złożony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku, podaje - brak wiedzy o rozprawie przed tut. Sądem, po której nastąpiło ogłoszenie tego wyroku. Jednocześnie z argumentacji skarżącego wprost wynika, że przyczyna ta ustała dnia 9 września 2016 r., bowiem wówczas skarżący dowiedział się o tym, że przed tut. Sądem odbyła się już rozprawa w zainicjowanej przez niego sprawie.

Z powyższych okoliczności jednoznacznie wynika, że z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku tut. Sądu z dnia 10 sierpnia 2016 r. skarżący winien wystąpić do dnia 16 września 2016 r. Natomiast skarżący wniosek ten złożył dopiero dnia 20 września 2016 r., jako że w tym względzie istotny jest dzień, w którym skarżący oddał pismo w polskiej placówce pocztowej (art. 83 § 3 p.p.s.a.).

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 88 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.