Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2131235

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 27 września 2016 r.
III SA/Po 465/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 27 września 2016 r. Sebastian Michalski - starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie wynagrodzenia adwokatowi w sprawie ze skargi Z. S. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek; postanawia odmówić przyznania wynagrodzenia.

Uzasadnienie faktyczne

Na mocy postanowienia referendarza sądowego z dnia 17 maja 2016 r. Skarżącej zostało przyznane prawo pomocy w zakresie ustanowienie adwokata z urzędu (k. 52 akt sądowych).

Okręgowa Rada Adwokacka w P. na pełnomocnika Skarżącej wyznaczyła adwokata K. B. (k. 63 akt sądowych).

Pełnomocnik strony skarżącej przedstawiła na piśmie stanowisko o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej (k. 68-70 akt sądowych). Jednocześnie, w treści opinii, adwokat K. B., zawarł żądanie przyznania jej wynagrodzenia w kwocie 240 zł powiększonego o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 250 ustawy 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Konkretyzacja prawa do wynagrodzenia pełnomocnika w osobie adwokata za udzieloną pomoc prawną z urzędu następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1801).

Stosownie do § 3 powołanego powyżej rozporządzenia wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej zawiera oświadczenie, że opłata nie została zapłacona w całości lub w części.

Tymczasem wniosek pochodzący od adwokata K. B. nie zawiera oświadczenia, że opłata za pomoc prawną obejmującą sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej nie została uiszczona.

Wyjaśnić więc należy, że brak oświadczenia o przedstawionym brzmieniu nie stanowi uchybienia formalnego, które można uzupełnić na wezwanie Sądu w trybie art. 49 p.p.s.a. Oświadczenie, że opłaty z tytułu udzielenia pomocy prawnej z urzędu nie zostały wypłacone w całości lub w części, jest nieodzownym elementem uzasadnienia wniosku o przyznanie kosztów, stanowiącym przesłankę do przyjęcia, że praca pełnomocnika nie została wynagrodzona.

Brak takiego oświadczenia wywołuje skutki prawne polegające na utracie prawa do wynagrodzenia.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 8 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.