III SA/Po 448/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734591

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2015 r. III SA/Po 448/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Szymon Widłak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) lutego 2015 r., nr (...), w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji dotyczącej unieważnienia egzaminu państwowego na prawo jazdy postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

A. B. w skardze skierowanej do tutejszego Sądu zaskarżył postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) lutego 2015 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji dotyczącej unieważnienia egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Zarządzeniem z dnia (...) kwietnia 2015 r. Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis powyższego zarządzenia został doręczony dnia (...) maja 2015 r. (k. 13 akt sądowych). W zakreślonym terminie należny wpis nie został opłacony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, przy czym w myśl przepisu art. 220 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

W niniejszej sprawie skarżący nie uiścił należnego wpisu od skargi w zakreślonym terminie, to jest do dnia (...) maja 2015 r., co stanowi przesłankę do odrzucenia skargi.

Wobec powyższego, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.