Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2855138

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 1 października 2014 r.
III SA/Po 434/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirella Ławniczak (spr.).

Sędziowie: NSA Maria Lorych-Olszanowska, WSA Marzenna Kosewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 października 2014 r. przy udziale sprawy ze skargi A. Ś. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) lutego 2014 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej określenia kwoty długu celnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.