Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 776697

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 6 października 2010 r.
III SA/Po 351/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirella Ławniczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 6 października 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) lipca 2009 r., nr (...) w przedmiocie zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 21 lipca 2010 r. wezwano skarżącego do podania wartości przedmiotu zaskarżenia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Pismo Sądu wraz z prawidłowym pouczeniem zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 6 sierpnia 2010 r. Termin do uzupełnienia braków upłynął w dniu 13 sierpnia 2010 r. (piątek). W wyznaczonym terminie strona skarżąca nie wykonała wezwania Sądu.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, wobec czego Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.