III SA/Po 249/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - OpenLEX

III SA/Po 249/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1676892

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 6 maja 2015 r. III SA/Po 249/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółdzielni x na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 12 marca 2015 r. skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej - aktualnego odpisu KRS w oryginale lub jego kserokopii poświadczonej przez notariusza, a ewentualnie w razie udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi lub radcy prawnemu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez tego pełnomocnika lub pobranego samodzielnie wydruku komputerowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania - pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie to zostało doręczone skarżącej Spółdzielni w dniu 18 marca 2015 r. (k. 28 akt sądowych)

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 18 marca 2015 r., ale w wymaganym terminie 7 dni nie złożono dokumentów wskazanych w wezwaniu z dnia 13 marca 2015 r.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.