III SA/Po 22/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3012681

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2019 r. III SA/Po 22/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Górecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.G. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) listopada 2018 r., nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym postanawia: stwierdzić swoją niewłaściwość i przekazać sprawę według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w (...)

Uzasadnienie faktyczne

Skarga dotyczy decyzji wydanej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 92a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.). Strona skarżąca prowadzi działalność gospodarczą pod adresem (...), ul. (...). Jest to miejscowość położona w województwie (...).

Zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302; dalej: p.p.s.a.) do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

Zgodnie jednak z § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 89, poz. 506 z późn. zm.) rozpoznawanie spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego dotyczących nałożenia kar pieniężnych, o których mowa w art. 92a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę.

Adresem skarżącego jest miejscowość (...) położona w wojewódzkie (...), wobec czego sądem właściwym w przedmiotowej sprawie jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w (...).

Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził swoją niewłaściwość i na podstawie art. 59 § 1 p.p.s.a. przekazał sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w (...) jako sądowi właściwemu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.