Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2031458

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
III SA/Po 191/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Walentyna Długaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia... nr... w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym oraz opłacie paliwowej za poszczególne miesiące od lutego do lipca 2011 r. oraz za wrzesień, listopad i grudzień 2011 r. postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

D. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia..., w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym oraz opłacie paliwowej za poszczególne miesiące od lutego do lipca 2011 r. oraz za wrzesień, listopad i grudzień 2011 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 11 marca 2016 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi przez: podanie wartości przedmiotu zaskarżenia oraz złożenie pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu strony skarżącej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym lub sądami administracyjnymi, w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do uzupełnienia wskazanych braków formalnych skargi zostało doręczone pełnomocnikowi strony w dniu (...).

Przesyłka zawierająca oświadczenie dotyczące wartości przedmiotu zaskarżenia oraz dokument pełnomocnictwa udzielonego przez stronę adwokatowi... w niniejszej sprawie została nadana w placówce pocztowej w dniu....

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

W niniejszym przypadku siedmiodniowy termin do uzupełnienia braku formalnego skargi upłynął w dniu 24 marca 2016 r. (czwartek). Oświadczenie dotyczące wartości przedmiotu zaskarżenia oraz dokument pełnomocnictwa udzielonego przez stronę adwokatowi... zostały złożone w dniu 25 marca 2016 r. (piątek), a więc po upływie wyznaczonego terminu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.