Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 30 listopada 2006 r.
III SA/Po 186/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Koś.

Sędziowie: NSA Tadeusz M. Geremek, WSA Mirella Ławniczak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2006 r. przy udziale sprawy ze skargi "A" Spółki z o.o. z siedzibą w R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) czerwca 2005 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) kwietnia 2005 r. w sprawie (...) działając na podstawie:

- art. 98a ust. 1, art. 148 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 z późn. zm.),

- uchwały Nr XIX 272/2004 Rady Miejskiej O. z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości,

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 98 poz. 1071 z późn. zm.) Prezydent Miasta ustalił opłatę adiacencką w wysokości (...) zł należną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości nr ewidencyjny (...) z arkusza 1 obręb 139 o pow. (...) m2 zlokalizowanej przy ul. (...), będącej własnością "A" Sp. z o.o. ul. (...) R. W sentencji decyzji wskazano, iż opłata winna być zostać uiszczona na rzecz Gminy Miasto O. w terminie 14 dni, licząc od dnia w którym decyzja stanie się ostateczna.

W uzasadnieniu organ I instancji wskazano, iż decyzją z dnia (...).08.2004 r. o nr (...) zatwierdzony został projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem (...) z arkusza 139 o pow. (...) m2 zlokalizowanej przy ul. (...). W wyniku dokonanego podziału geodezyjnego działki nr (...) powstały następujące nieruchomości gruntowe:

- działka nr ewidencyjny (...) z arkusza 139 o pow. (...) m2 zlokalizowana przy ul. (...),

- działka nr ewidencyjny (...) z arkusza 139 o pow. (...) m2 zlokalizowana przy ul.

(...),

- działka nr ewidencyjny (...) z arkusza 139 o pow. (...) m2 zlokalizowanej przy ulicy (...),

- działka nr ewidencyjny (...) z arkusza 139 o pow. (...) m2 zlokalizowanej przy ulicy (...),

- działka nr ewidencyjny (...) z arkusza 139 o pow. (...) m2 zlokalizowanej przy ulicy (...),

- działka nr ewidencyjny (...) z arkusza 139 o pow. (...) m2 zlokalizowanej przy ulicy (...),

- działka nr ewidencyjny (...) z arkusza 139 o pow. (...) m2 zlokalizowanej przy ulicy (...),

- działka nr ewidencyjny (...) z arkusza 139 o pow. (...) m2 zlokalizowanej przy ulicy (...).

W świetle art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na mocy uchwały Nr XIX 272/2004 Rady Miejskiej O. z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości powstał obowiązek wniesienia na rzecz Gminy Miasto O. jednorazowej opłaty w wysokości 40% wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału. Wartość nieruchomości gruntowej przed i po podziale geodezyjnym została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość opłaty adiacenckiej wyliczono w następujący sposób:

Wartość nieruchomości przed podziałem działka nr (...):(...) zł.

Wartość nieruchomości po podziale:

Działka (...):(...) zł.

Działka nr (...) pomniejszona o wartość nieruchomości (...) - (...) złotych.

Wartość nieruchomości po podziale:

- działka nr ewidencyjny (...) - (...) zł,

- działka nr ewidencyjny (...) - (...) zł,

- działka nr ewidencyjny (...) - (...) zł,

- działka nr ewidencyjny (...) - (...) zł,

- działka nr ewidencyjny (...) - (...) zł,

- działka nr ewidencyjny (...) - (...) zł,

- działka nr ewidencyjny (...) - (...) zł,

Wzrost wartości nieruchomości powstałych w wyniku podziału geodezyjnego: (...) zł

Opłata adiacencka stanowiąca 40% wzrostu wartości nieruchomości: (...) zł.

Od decyzji tej "A" Sp. z o.o., reprezentowane przez Dyrektora Zarządu Spółki wniosło odwołanie wnosząc o jej uchylenie. W uzasadnieniu odwołania zarzucono naruszenie przez organ I instancji przepisu art. 98a ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, iż przepisu ust. 1 nie stosuje się przy podziale nieruchomości dokonywanym niezależnie od ustaleń planu miejscowego. Zdaniem odwołującego się sytuacja ta miała miejsce w niniejszej sprawie, ponieważ z dniem 1 stycznia 2004 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu przestał obowiązywać.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia (...) czerwca 2005 r., o Nr (...) utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy.

W uzasadnieniu decyzji organu II wskazano między innymi, iż wbrew twierdzeniu odwołującego sporna nieruchomość nie była dzielona w oparciu o przepis art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Decyzja podziałowa została bowiem wydana w oparciu o postanowienie z dnia (...).04.2004 r. opiniujące pozytywnie wstępny projekt podziału. Podkreślono również, iż organ I instancji wydając zaskarżoną decyzję oparł się na wycenie wartości nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawcę dnia (...) listopada 2004 r..

Przedsiębiorstwo "A" Sp. z o.o. w dniu 2 sierpnia 2005 r. wniosło skargę na tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W uzasadnieniu skargi oprócz dotychczasowych zarzutów podniesiono, iż zgodnie z art. 95 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami niezależnie od ustaleń planu miejscowego podział nieruchomości może nastąpić w celu wydzielenia działki budowlanej. W związku z tym, że na spornym terenie trwa już budowa 6 budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej, na podstawie wydanej decyzji o pozwolenie na budowę - podział został dokonany w celu wydzielenia działki budowlanej, co oznacza, że zgodnie z art. 98a ust. 2 ww. ustawy opłaty adiacenckiej nie nalicza się.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o oddalenie skargi, oprócz dotychczasowych argumentów podnosząc, iż decyzja podziałowa stanowiąca podstawę naliczenia opłaty adiacenckiej została wydana na podst. art. 96 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wobec czego w sprawie mają zastosowanie przepisy art. 98a ust. 1 ww. ustawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Skarga nie zasługiwała na uwzględnienie.

Stosownie do przepisu art. 98a ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 z późn. zm.), jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 50% różnicy wartości nieruchomości. Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Przepisy art. 144 ust. 2, art. 147 i art. 148 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Przepis ust. 2 tego artykułu stanowi, iż przepisu ust. 1 nie stosuje się przy podziale nieruchomości dokonywanym niezależnie od ustaleń planu miejscowego.

Z art. 95 pkt 7 cytowanej ustawy wynika, iż niezależnie od ustaleń planu miejscowego podział nieruchomości może nastąpić w celu wydzielenia działki budowlanej.

Podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. W przypadku braku planu miejscowego - jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu, a gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do sporządzenia planu - podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest zgodny z przepisami odrębnymi, a jeżeli przed dniem złożenia wniosku o podział była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, obowiązująca w dniu złożenia wniosku, jeżeli jest zgodny z warunkami określonymi w tej decyzji. (art. 93. 1. i art. 94 ust. 1 cyt. ustawy).

Jak wynika z decyzji z dnia (...) lipca 2004 r. o Nr (...) zatwierdzającej projekt podziału spornej nieruchomości, przed jej wydaniem Prezydent Miasta postanowieniem z dnia (...).04.2004 r. pozytywnie zaopiniował wstępny projekt podziału tej nieruchomości. Oznacza to, iż wbrew twierdzeniu skarżącego podział ten nie nastąpił w trybie art. 95 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Artykuł 93 ust. 4 ustawy stanowi bowiem, iż zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95, opiniuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W przypadku podziału nieruchomości położonej na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, opinia dotyczy spełnienia warunków, o których mowa w art. 94 ust. 1. Gdyby więc skarżący złożył wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 95 pkt 7 ustawy tj. w celu wydzielenia działki budowlanej taka opinia nie byłaby potrzebna. Sformułowanie zawarte w przepisie art. 95 ustawy "niezależnie od ustaleń planu miejscowego" należy też rozumieć inaczej niż rozumie to skarżący. Przepis ten nie dotyczy bowiem podziałów dokonywanych w przypadku braku planu miejscowego ale znajduje zastosowanie pomimo istnienia takiego planu.

Nie można zgodzić się też ze stwierdzeniem skarżącego, że podział spornej nieruchomości został dokonany w istocie w celu wydzielenia działki budowlanej tj. w trybie art. 95 pkt 7 ustawy. Gdyby bowiem tak było, to zgodnie z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2004 r.) we wniosku do Prezydenta o podział nieruchomości, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, skarżący winien wskazać cel dokonania podziału nieruchomości. Gdyby więc chodziło o wydzielenie działki budowlanej nie byłoby wówczas potrzeby zasięgania opinii w trybie art. 93 ust. 4 ustawy.

Na marginesie Sąd pragnie zauważyć, iż błędne wskazanie w części wstępnej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) czerwca 2005 daty rozpoznania odwołania oraz daty wydania decyzji będącej przedmiotem zaskarżenia jest wynikiem oczywistego błędu pisarskiego i nie stanowi naruszenia przepisów postępowania w rozumieniu art. 145 § 1 podpunkt 1 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Winien on być sprostowany w trybie art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.Nr 30, poz. 168).

Biorąc powyższe pod uwagę należało stwierdzić, że zaskarżona decyzja odpowiada prawu i na podst. art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 20 września 2002 r.) skargę oddalić.