Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2503750

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 6 czerwca 2018 r.
III SA/Po 170/18
Potwierdzenie odbioru zgłoszenia rejestracyjnego.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Górecka (spr.).

Sędziowie WSA: Marzenna Kosewska Walentyna Długaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 maja 2018 r. przy udziale sprawy ze skargi X na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...). nr (...) w przedmiocie odmowy wydania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej postanowieniem z dnia (...) r. utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia (...) r. odmawiające X wydania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego.

W toku postępowania (...) złożyła zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego. Czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą mają być wykonywane na stacji paliw w (...) - chodzi o czynności polegające na przechowaniu na zlecenie zagranicznych kierowców paliwa spuszczonego z baku do specjalnego zbiornika na terenie stacji. W drodze powrotnej paliwo ma być odbierane poprzez powrotne przelanie do baku. (...) przechowa to paliwo w odrębnym zbiorniku ponieważ paliwo to nie będzie podlegało mieszaniu z paliwem krajowym. (...) sprzeda kierowcom usługę przechowania paliw - oleju napędowego w oznaczonej ilości, według określonych stawek. Z uwagi na spuszczenie paliwa z baku dojdzie do utraty zwolnienia od podatku akcyzowego. Paliwo będzie stanowiło przedmiot opodatkowania na podstawie art. 8 ustawy o podatku akcyzowym.

Organ I instancji postanowieniem z dnia (...) r. odmówił (...) wydania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego.

W zażaleniu od postanowienia (...) podniosła m.in., że od kierowców za przechowywanie paliwa będzie pobierana również równowartość należnej od nich akcyzy i opłaty paliwowej. Następnie (...) zapłaci właściwemu urzędowi należną akcyzę. Organ odmawiając rejestracji uniemożliwia (...) dobrowolne zapłacenie akcyzy.

Organ wskazał, że strona wywodzi swój status podatnika na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4 i art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. Chodzi o sytuacje dotyczące nabycia lub posiadania wyrobów znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego lub postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

W ocenie organu to nie (...) jest w przedmiotowym stanie faktycznym podatnikiem akcyzy, są nimi kierowcy TIR- ów (importerzy), którzy naruszają warunki zwolnienia podatkowego określone w art. 33 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym. Stają się oni podatnikami na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym. To oni zobowiązani są do złożenia odpowiednich deklaracji i do uiszczenia podatku. To (...) winna żądać okazywania od kierowców dokumentacji dotyczącej uiszczenia należnego podatku akcyzowego.

W skarze do WSA w Poznaniu (...) zarzuciła naruszenie

- art. 16 ust. 1 i 3, art. 8 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 33 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a i ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym poprzez ich błędne zastosowanie

- art. 306a § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 306c Ordynacji podatkowej poprzez ich niezastosowanie

- art. 127 w zw. z art. 306k Ordynacji podatkowej w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej poprzez naruszenie zasady dwuinstancyjności

- art. 120 w zw. z art. 306k Ordynacji podatkowej.

Strona wniosła o uchylenie postanowień organów obu instancji.

W ocenie strony już w momencie zlewania paliwa do baku istnieją okoliczności dotyczące "wtórnego" zobowiązania podatkowego wobec (...), wynikające z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. Zostałaby ona uznana za podatnika w przypadku kontroli podatkowej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Skarga okazała się nieuzasadniona.

Zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a. sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Sąd obowiązany jest dokonać oceny zgodności z prawem zaskarżonej decyzji (aktu) także wtedy, gdy dany zarzut nie został podniesiony w skardze.

W przedmiotowej sprawie (...) złożyła zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego. Czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą mają być wykonywane na stacji paliw w (...) - chodzi o czynności polegające na przechowaniu na zlecenie zagranicznych kierowców paliwa spuszczonego z baku do specjalnego zbiornika na terenie stacji. W drodze powrotnej paliwo ma być odbierane poprzez powrotne przelanie do baku. (...) przechowa to paliwo w odrębnym zbiorniku ponieważ paliwo to nie będzie podlegało mieszaniu z paliwem krajowym. (...) sprzeda kierowcom usługę przechowania paliw - oleju napędowego w oznaczonej ilości, według określonych stawek. Z uwagi na spuszczenie paliwa z baku dojdzie do utraty zwolnienia od podatku akcyzowego. Paliwo będzie stanowiło przedmiot opodatkowania na podstawie art. 8 ustawy o podatku akcyzowym.

(...) podniosła ponadto, że od kierowców za przechowywanie paliwa będzie pobierana również równowartość należnej od nich akcyzy i opłaty paliwowej. Następnie (...) zapłaci właściwemu urzędowi należną akcyzę. Organ odmawiając rejestracji uniemożliwia (...) dobrowolne zapłacenie akcyzy.

Strona wywodzi swój status podatnika na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4 i art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. Chodzi o sytuacje dotyczące nabycia lub posiadania wyrobów znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego lub postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Sąd po przeanalizowaniu akt sprawy uznał, że organy obu instancji prawidłowo odmówiły skarżącej wydania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego w przedstawionym przez skarżącą we wniosku stanie faktycznym.

Otóż odmawiając przyjęcia przedmiotowego zgłoszenia organ powołał się na przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń. Z treści art. 16 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017.43, z późn. zm.) wynika, że w sytuacji zgłoszenia rejestracyjnego organ obowiązany jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od przyjęcia zgłoszenia, pisemnie potwierdzić jego odbiór natomiast w przypadku, gdy organ odmawia przyjęcia zgłoszenia, czyni to w drodze zaskarżalnego postanowienia i w trybie odrębnego postępowania uregulowanego w dziale VIII a Ordynacji podatkowej. Tak więc należy brać pod uwagę istotną rzecz, że w ramach tego odrębnego od postępowania podatkowego postępowania, organ działa na podstawie materiałów, które on sam posiada z racji jego normalnego funkcjonowania. Złożenie więc zgłoszenia rejestracyjnego nie może nakładać na organ obowiązku uzupełnienia jakiś materiałów, czynienia przez organ ustaleń faktycznych, uzupełniania materiałów, które on sam posiada z racji normalnego funkcjonowania. Wynika z tego, że złożenie zgłoszenia rejestracyjnego nie może nakładać na organ obowiązku uzupełniania materiałów koniecznych do przyjęcia zgłoszenia lecz przyjęcie tego zgłoszenia ma potwierdzać stan wiedzy o faktach i prawie, które organ podatkowy już posiada. W omawianej sprawie organ posiadał zgłoszenie rejestracyjne skarżącej jako podatnika akcyzowego bo w ramach działalności skarżąca posiadała stację paliw i dokonywała obrotu paliwami silnikowymi. Kolejne więc zgłoszenie rejestracyjne organ wyjaśniał w niezbędnym zakresie zwracając się do wnioskodawcy z pismem, na które otrzymał odpowiedź wyrażającą stanowisko w zakresie tego, co zamierza zrobić w przyszłości skarżąca, jaką działalność ma prowadzić i na czym ona ma polegać. Skoro czynione przez organ ustalenia w tym odrębnym od postępowania podatkowego, postępowaniu są ograniczone (art. 306b § 2 Op) do minimum niezbędnego do urzędowego potwierdzenia faktów (potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia niezwłocznie po jego złożeniu), to organ nie ma kompetencji do wykorzystywania na jego potrzeby danych, których organ nie posiada a które podaje jemu strona w swoim wyjaśnieniu. Organ wydając potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego potwierdza jedynie te informacje w posiadaniu których jest i co do których ma wiedzę.

Tu organ opierając się na posiadanej wiedzy stwierdził brak podstaw do uznania (...) za podatnika akcyzy w przedstawionym przez nią stanie faktycznym i w tym zakresie zadziałał prawidłowo.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1)

produkcja wyrobów akcyzowych;

2)

wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;

3)

import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;

4)

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;

4a) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, dokonywane do składu podatkowego w celu objęcia ich procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli wprowadzenie tych wyrobów do składu podatkowego nie nastąpiło;

5)

wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

6)

wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

1)

użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:

a)

było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub

b)

nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;

2)

dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;

3)

sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;

4)

nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Zgodnie natomiast z art. 33 ust. 1 ustawy zwalnia się od akcyzy import:

1)

paliw silnikowych przewożonych w standardowych zbiornikach:

a)

pojazdów silnikowych, w ilości nieprzekraczającej 600 litrów na pojazd,

b)

pojemników specjalnego przeznaczenia, w ilości nieprzekraczającej 200 litrów na pojemnik,

c)

statków powietrznych lub jednostek pływających;

2)

paliw silnikowych znajdujących się w kanistrach przewożonych przez pojazdy silnikowe i w ilości nieprzekraczającej 10 litrów na pojazd zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotyczących przechowywania i transportu paliw;

3)

smarów znajdujących się w środkach transportu, o których mowa w pkt 1, niezbędnych do ich eksploatacji.

Warunkiem zachowania zwolnienia jest przestrzeganie zasad z art. 33 ust. 5 ustawy - paliwa silnikowe:

1)

są wykorzystywane wyłącznie przez środek transportu, w którym zostały przywiezione;

2)

nie zostaną usunięte z tego środka transportu ani nie będą magazynowane, chyba że jest to konieczne w przypadku jego naprawy;

3)

nie zostaną odpłatnie lub nieodpłatnie odstąpione przez osobę korzystającą ze zwolnienia.

Prawidłowo oceniając stan faktyczny organy obu instancji zasadnie wskazały, że w sprawie podatnikami w podatku akcyzowym są kierowcy TIR-ów jako importerzy - na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym.

Są to bowiem podmioty, które naruszyły warunki zwolnienia podatkowego i z tego powodu powstaje wobec nich odpowiedni obowiązek podatkowy.

Obowiązek ten wynika z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

Obowiązek leżący pod stronie kierowców niejako "wyprzedza" ewentualny obowiązek podatkowy (...), który byłby związany z posiadaniem paliwa, od którego nie uiszczono obowiązkowej akcyzy. Zasadnie stwierdziły zatem organy, że to (...) winna żądać od kierowców okazywania stosownej dokumentacji dotyczącej złożonych deklaracji podatkowych i uiszczonej akcyzy.

Organ podatkowy nie wybiera "alternatywnych" możliwości powstania obowiązku podatkowego. Jego zadaniem jest precyzyjne określenie, kto w danym stanie faktycznym ma status podatkowy.

W tym stanie rzeczy Sąd uznał skargę za niezasadną i orzekł na podstawie art. 151 p.p.s.a. o jej oddaleniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.