Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2031457

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
III SA/Po 154/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Górecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M C na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł w terminie 7 dni od otrzymania wezwania - pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone stronie w dniu 11 marca 2016 r.

W wymaganym 7 dniowym terminie wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis podlega odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.