III SA/Po 1441/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2379995

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 października 2017 r. III SA/Po 1441/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA M. Lorych-Olszanowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu (...) października 2017 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi R. P. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. z (...) sierpnia 2014 r., nr (...), w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2013, postanawia: odrzucić wniosek o wyłączenie sądu.

Uzasadnienie faktyczne

Na rozprawie (...) września 2017 r. skarżący złożył między innymi wniosek o wyłączenie od orzekania w jego sprawie wszystkich sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 20 § 4 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") wniosek o wyłączenie sądu jest niedopuszczalny i podlega odrzuceniu na posiedzeniu niejawnym.

Skarżący przystępując do rozprawy (...) września 2017 r. obok wniosku o wyłączenie wskazanych przez niego sędziów złożył wniosek o wyłączenie wszystkich pozostałych sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. We wniosku tym skarżący zmierza w istocie do wyłączenia tut. Sądu od orzekania w zainicjowanej przez niego sprawie sądowej, co czyni ten wniosek niedopuszczalnym.

Wobec tego należało orzec jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 20 § 4 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.