Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1654488

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 10 marca 2015 r.
III SA/Po 120/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Walentyna Długaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi k.w. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia... listopada 2014 r. nr... w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne postanawia

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić stronie skarżącej kwotę... zł (słownie:. złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Krzysztof Witczak wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium odwoławczego w P. z dnia... listopada 2014 r., nr.., utrzymującą w mocy decyzję Starosty P. z dnia... marca 2014 r., nr..., w sprawie skierowania strony na badania psychologiczne z powodu otrzymania informacji o przekroczeniu liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Do skargi została załączona kopia pełnomocnictwa udzielonego przez skarżącego adwokatowi M. "do prowadzenia w jego imieniu we wszystkich instancjach oraz przed wszystkimi organami i instytucjami sprawy związanej z wnioskiem Komendanta Wojewódzkiego Policji w P. z dnia... września 2013 r.".

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia... stycznia 2015 r. adwokat M. został wezwany do usunięcia braku formalnego skargi przez złożenie opłaconego pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi w oryginale lub jego uwierzytelniony odpis - w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

W dniu... lutego 2015 r. pełnomocnik strony skarżącej przedłożył Sądowi pełnomocnictwo tej samej treści, co poprzednio, tzn. "do prowadzenia w imieniu skarżącego we wszystkich instancjach oraz przed wszystkimi organami i instytucjami sprawy związanej z wnioskiem Komendanta Wojewódzkiego Policji w P. z dnia... września 2013 r.".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), Sąd odrzuca skargę, jeżeli nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W niniejszym przypadku brak formalny skargi polegał na nieprzedłożeniu przez adwokata M. pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi.

W postępowaniu przed sądami administracyjnymi w art. 36 p.p.s.a. przewidziano trzy rodzaje pełnomocnictwa: ogólne - do prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi, do prowadzenia poszczególnych spraw oraz tylko do niektórych czynności w postępowaniu (art. 39 p.p.s.a.). Dopuszczono także możliwość udzielania pełnomocnictwa w szerszym zakresie, co wynika z przepisu art. 40 p.p.s.a.

Należy podkreślić, że ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewiduje instytucji pełnomocnictwa domniemanego. W każdym przypadku, bez względu na okoliczności, wymagane jest, aby udzielenie pełnomocnictwa do działania w imieniu strony przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi miało charakter wyraźny, tzn. zwerbalizowany w treści pełnomocnictwa procesowego.

Powyższe stanowisko znajduje w pełni potwierdzenie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (zob.m.in.: wyrok NSA z dnia 4 stycznia 2007 r., sygn. akt II FSK 33/06; wyrok NSA z dnia 2 marca 2012 r., sygn. akt II OSK 1428/10; postanowienie NSA z dnia 30 marca 2005 r., sygn. akt II OZ 116/05 - publ.: http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

W niniejszym przypadku w ogólnie sformułowanym pełnomocnictwie do prowadzenia sprawy w imieniu skarżącego "we wszystkich instancjach oraz przed wszystkimi organami i instytucjami" - nie doszło do skutecznego umocowania adwokata M. do działania w imieniu i na rzecz strony przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi.

W związku z tym Sąd stwierdził, że pełnomocnik nie okazał pełnomocnictwa, z którego wynikałoby upoważnienie do działania w imieniu skarżącego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi. To zaś stanowi brak skargi formalny skargi, którego strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie, co uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.

W tym stanie rzeczy, skarga podlegała odrzuceniu, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a.

W przedmiocie zwrotu sumy uiszczonej tytułem wpisu od skargi orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.