III SA/Po 1199/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203072

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 lutego 2017 r. III SA/Po 1199/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 7 lutego 2017 r. Sebastian Michalski - starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi K. N. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) października 2016 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego; postanawia odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący, w prawem przewidzianej formie, wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu żądania Wnioskodawca wskazał, że prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną oraz, że zamieszkują na nieruchomości stanowiącej współwłasność skarżącego i jego brata (zajmują " budynku o pow. 50 mkw., wartości szacunkowa nieruchomości zadeklarowana została na 80.000 zł). Dochód rodziny został określony na kwotę 2.798 zł netto. Miesięczne koszty utrzymania dwuosobowego gospodarstwa domowego zostały zadeklarowane na kwotę 2.361 zł średniomiesięcznie (185 zł - opał, 42 zł - woda i kanalizacja, 115 zł - energia elektryczna, 34 zł - podatek, 85 zł - składki ubezpieczenia, 100 zł - środki czystości, 600 zł - żywność oraz 1.200 zł - wydatki na leki). Udokumentowane zostały koszty zakupu opału, wydatki na opłaty wodnokanalizacyjne i energię elektryczną.

Wpis od skargi wynosi 100 zł - § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

Pismem z dnia 21 grudnia 2016 r. Wnioskodawca został zobowiązany do uzupełnienia oświadczenia majątkowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, poprzez przedłożenie spisu posiadanych rachunków bankowych oraz przedłożenie wyciągów bankowych dokumentujących operacje finansowe wykonane na posiadanych rachunkach bankowych od dnia 1 czerwca 2016 r.

Skarżący nie wykonał wezwania.

W piśmie z dnia 29 grudnia 2016 r. (złożone w placówce pocztowej w dniu 29 grudnia 2016 r.) wyjaśnił, że przebywa w szpitalu, a "bank każe mu czekać 7 dni".

Pismem z dnia 12 stycznia 2017 r. Wnioskodawca został ponownie zobowiązany do uzupełnienia oświadczenia majątkowego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, poprzez przedłożenie spisu posiadanych rachunków bankowych oraz przedłożenie wyciągów bankowych dokumentujących operacje finansowe wykonane na posiadanych rachunkach bankowych od dnia 1 czerwca 2016 r.

Skarżący nie wykonał wezwania.

W piśmie złożonym w placówce pocztowej w dniu z dnia 30 stycznia 2017 r. zażądał rozpoznania wniosku na podstawie złożonych już dokumentów i wyjaśnił, że "jest po operacji, nie chodzi, mieszka sam z żoną emerytką i nie jest w stanie udać się po rozliczenie do banku". Do pisma załączono kserokopię karty leczenia szpitalnego realizowanego w dniach od 2 stycznia 2017 r. do dnia 5 stycznia 2017 r.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnić, że Skarżący nie wykazał przesłanek do przyznania mu prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych (300 zł), a w szczególności zwolnienia go z obowiązku poniesienia najniższej opłaty sądowej, czyli wpisu od skargi w kwocie 100 zł.

Porównanie danych zawartych w oświadczeniu majątkowym wskazuje, że zadeklarowane średniomiesięczne koszty utrzymania rodziny wnioskodawcy (2.361 zł), nawet po uwzględnieniu nieudokumentowanych wydatków na leki w kwocie 1.200 zł miesięcznie, nie wyczerpują deklarowanych dochodów netto rodziny (2.798 zł).

W tym stanie rzeczy konieczne okazało się uzupełnienie oświadczenia majątkowego w celu ustalenia czy wnioskodawca posiada zdolność do gromadzenia oszczędności, a tym samym czy posiada on wolne środki pieniężne, które może przeznaczyć na koszty sądowe bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W powyższym zakresie oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy było niepełne i budziło wątpliwości, a przez to było niewystarczające do uwzględnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Wyjaśnienia wnioskodawcy o braku możliwości zadośćuczynienia obowiązkowi przedstawienia żądanych wyciągów z rachunków bankowych nie zasługiwały na uwzględnienie.

Ponad wszelką wątpliwość Skarżący jest w stanie przedstawić żądane dokumenty. Wykonanie nałożonych obowiązków nie wymaga bowiem poczynienia wyższych nakładów sił niż dokonywane już wielokrotnie w niniejszej sprawie przesyłanie korespondencji do sądu. Ponadto z treści oświadczenia majątkowego wynika, ze wnioskodawca i jego żona korzystają z odpłatnej opieki osoby trzeciej.

Skoro strona uchyla się od przedstawienia dokumentacji wskazanej w wezwaniu sądowym, to powinna liczyć się z tym, że sąd (referendarz sądowy) nie będzie miał wystarczających podstaw do przyznania jej prawa pomocy. Brak współpracy ze strony Wnioskodawcy skutkuje uznaniem, iż nie wykazał on zaistnienia przesłanek koniecznych dla przyznania mu prawa pomocy.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2, art. 255 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.