Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2131051

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 12 października 2016 r.
III SA/Po 111/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirella Ławniczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 12 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym po rozpoznaniu skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 24 maja 2016 r. o sygn. akt III SA/Po 111/16 w sprawie ze skargi H. J. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) grudnia 2015 r. Nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące: październik 2011 r., sierpień i listopad 2012 r.; postanawia

1.

odrzucić skargę kasacyjną,

2.

zwrócić skarżącemu uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 200,00 zł (dwieście złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, wyrokiem z 24 maja 2016 r. oddalił skargę H. J. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 8 grudnia 2015 r. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące: październik 2011 r., sierpień i listopad 2012 r.

Skarżący - reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika - wniósł od powyższego wyroku skargę kasacyjną. Od skargi kasacyjnej uiszczony został wpis w kwocie 200 zł (k. 64 akt sądowych).

Stosownie do treści art. 176 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma strony oraz zawierać wniosek o jej rozpoznanie na rozprawie albo oświadczenie o zrzeczeniu się rozprawy.

Pismem z dnia 5 sierpnia 2016 r. strona skarżąca została zobowiązana do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej przez złożenie wniosku o jej rozpoznanie na rozprawie albo oświadczenia o zrzeczeniu się rozprawy, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 11 sierpnia 2016 r. Termin na usunięcie braków skargi kasacyjnej upływał z dniem 18 sierpnia 2016 r. (środa).

Braki skargi kasacyjnej nie zostały usunięte. Zatem Sąd miał obowiązek rozstrzygnąć o odrzuceniu skargi kasacyjnej. Natomiast zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego.

Z uwagi na powyższe Sąd, na podstawie art. 178 w związku z art. 176 § 2 oraz art. 232 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), orzekł jak w pkt 1 i 2 sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.