Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 29 listopada 2006 r.
III SA/Po 1020/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział III po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Starosty G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) września 2006 r., Nr (...) w przedmiocie odpadów postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) lutego 2006 r. Nr (...) Starosta G. odmówił uchylenia decyzji ostatecznej Starosty G. z dnia (...) kwietnia 2004 r. Nr (...) udzielającej Przedsiębiorstwu Usługowo-Produkcyjno-Handlowemu "A" J. N., ul. (...),G., pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, uwzględniające prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów.

Na powyższą decyzję odwołanie wniósł pełnomocnik G. i R. O., radca prawny P. S. domagając się jej uchylenia.

Decyzją z dnia (...) września 2006 r., Nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na powyższą decyzję wniósł Starosta G.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w odpowiedzi na skargę wniosło o jej odrzucenie podnosząc, że organ administracji publicznej, który orzekał w sprawie w pierwszej instancji nie ma uprawnień do złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu II instancji wydane w tej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:;

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uprawniony do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.

W doktrynie i w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sadów Administracyjnych utrwalony jest pogląd, iż organ, który w sprawie wydał decyzję, nie jest i nie może w tej samej sprawie być stroną postępowania. Odnosi się to zarówno do organów administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego, jak i organów samorządu zawodowego i to do różnych stadiów postępowania oraz do postępowań nadzwyczajnych (patrz: m. inn. postanowienie NSA z 4 lutego 1999 r., NSA65/97, LEX 48686).

WSA/post.1uzasadnieniepostanowienia W niniejszej sprawie skarżący Starosta G. wydał decyzję jako organ rozstrzygający sprawę w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, a więc nie mógł wnieść skutecznie skargi na decyzję organu odwoławczego w tej samej sprawie.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 cytowanej ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia.