III SA/Lu 96/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3175449

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 5 maja 2021 r. III SA/Lu 96/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Ibrom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) spółki jawnej z siedzibą w (...) na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) grudnia 2020 r. Nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym po drogach publicznych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) lutego 2021 r. (...) spółka jawna z siedzibą w (...) ("skarżąca") wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z (...) grudnia 2020 r. w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym po drogach publicznych. Skargę w imieniu skarżącej podpisała S. G.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału z (...) lutego 2021 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia (k. 23) oraz do usunięcia braku formalnego skargi, poprzez złożenie dokumentu lub jego uwierzytelnionego odpisu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania (k. 25). Oba wezwania zawierały rygor podrzucenia skargi w przypadku ich niewykonania.

Wymienione wyżej wezwania zostały przesłane jedną przesyłką na adres skarżącej wskazany w skardze. Przesyłka ta, po dwukrotnym awizowaniu ((...) marca 2021 r. oraz (...) marca 2021 r.), została zwrócona do sądu jako niepodjęta w terminie (k.29).

Z akt sprawy wynika, że skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi oraz nie uiściła wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Na mocy art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), dalej jako "p.p.s.a.", każde pismo powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Stosownie zaś do art. 28 § 1 p.p.s.a., osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy lub osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu (art. 29 p.p.s.a.).

W myśl przepisu art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Przepis art. 49 § 1 p.p.s.a. stosuje się także do braków skargi, stosownie bowiem do art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym.

W przypadku gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, sąd odrzuca skargę (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata, w tym opłata, o której mowa w art. 235a. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2, 3 i 3a, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3).

W odniesieniu do doręczenia skarżącej wskazanych wyżej wezwań do uzupełnienia braku formalnego skargi oraz uiszczenia wpisu zastosowanie znalazł tryb przewidziany w art. 73 p.p.s.a.

Zgodnie z art. 73 § 1 p.p.s.a., w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia określonego w § 2. Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe (art. 73 § 2). Z przepisu art. 73 § 3 p.p.s.a. wynika, że w przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1 (art. 73 § 4). Przyjmuje się, że fikcja prawna doręczenia przewidziana w art. 73 p.p.s.a. jest skuteczna w tym znaczeniu, że pociąga za sobą wszelkie skutki doręczenia.

Mając na względzie, że przesyłka skierowana do skarżącej była po raz pierwszy awizowana (...) marca 2021 r., doręczenie na mocy art. 73 § 4 p.p.s.a. nastąpiło (...) marca 2021 r.

Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu oraz uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął zatem bezskutecznie z dniem (...) marca 2021 r., albowiem skarżąca w zakreślonym terminie nie uzupełniła braków formalnych oraz nie uiściła wpisu od skargi.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzuci skargę, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.