Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1757828

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 22 lipca 2015 r.
III SA/Lu 895/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Zalewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Dyrektora L. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2012 postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w L. skargę na decyzję Dyrektora L. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: ARiMR) z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2012.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor L. Oddziału Regionalnego ARiMR wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w L. zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę wniesioną po terminie do jej wniesienia sąd odrzuca (art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Decyzję Dyrektora L. Oddziału Regionalnego ARiMR z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2012, doręczono skarżącemu w dniu 11 maja 2015 r. Skarga w niniejszej sprawie została zaś złożona w dniu 12 czerwca 2015 r. (data nadania skargi w urzędzie pocztowym), a więc po upływie terminu do jej wniesienia, który minął w dniu 10 czerwca 2015 r.

Z uwagi na to, że skarga została złożona po upływie terminu do jej wniesienia, Wojewódzki Sąd Administracyjny w L. odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.