Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1402275

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 20 listopada 2013 r.
III SA/Lu 703/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Drwal.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. M. na decyzję Wojewody L. z dnia (...) 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wymeldowania z pobytu stałego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) 2013 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wpłynęła skarga I. M. z dnia (...) 2009 r. na decyzję Wojewody L. z dnia (...) 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wymeldowania z pobytu stałego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 9 października 2013 r. skarżąca została wezwana do usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie i nadesłanie dwóch egzemplarzy odpisów skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać jej podpis.

W niniejszej sprawie zarządzeniem z dnia 9 października 2013 r. skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie i nadesłanie dwóch egzemplarzy odpisów skargi. Jak wynika z akt sprawy skarżąca odebrała ww. wezwanie w dniu 21 października 2013 r. Zakreślony 7-dniowy termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął w dniu 28 października 2013 r. Skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z przywołanym przepisem art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. skarga, której braków formalnych nie uzupełniono w terminie nie może być przedmiotem rozpoznania Sądu i podlega odrzuceniu.

Z tych przyczyn, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. odrzucono skargę Ireny Mościckiej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.