Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1402265

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 20 listopada 2013 r.
III SA/Lu 666/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Zalewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. P. na decyzję Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) 2013 r., Nr (...) w przedmiocie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych na rok 2011 postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) 2013 r., Nr (...), w przedmiocie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych na rok 2011.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w B. podniósł, iż przed wniesieniem skargi nie została wyczerpana droga odwoławcza.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu.

Zgodnie z art. 52 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), dalej: p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się po uprzednim wyczerpaniu środków zaskarżania, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, przy czym przez wyczerpanie środków zaskarżania należy rozumieć taką sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżania, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, przewidziany w ustawie.

Skargę do sądu administracyjnego, można wnieść na akt administracyjny ostateczny, który został wydany w wyniku rozpoznania wniesionego przez stronę przysługującego jej środka zaskarżenia (w niniejszej sprawie odwołania). Zatem sąd może rozpoznać merytorycznie skargę, która została wniesiona od decyzji wydanej po wyczerpaniu dwuinstancyjnego postępowania administracyjnego.

Skarga w rozpoznawanej sprawie dotyczy decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) 2013 r., Nr (...), w przedmiocie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych na rok 2011, wydanej w I instancji. Decyzja zawierała pouczenie o możliwości jej zakwestionowania w drodze odwołania, skierowanego do Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w E., w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Skarga do sądu administracyjnego, złożona od orzeczenia wydanego przez organ administracji pierwszej instancji jest niedopuszczalna niezależnie od tego czy strona wyczerpała, czy też nie, przysługujące jej w postępowaniu administracyjnym środki zaskarżenia (por. postanowienie WSA w Białymstoku z dnia 21 maja 2008 r., sygn. akt II SA/Bk 721/07).

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

Skargę J. P. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na powyższą decyzję organu pierwszej instancji uznać zatem należało za niedopuszczalną w rozumieniu art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.