Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1402264

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 27 listopada 2013 r.
III SA/Lu 665/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Wałejko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. P. na postanowienie Dyrektora L. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) 2013 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na postanowienie Dyrektora L. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) 2013 r. nr (...). w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Jak wynika z akt administracyjnych sprawy, skarżący złożył w dniu 2 września 2013 r. w Biurze Powiatowym ARiMR w Ł. pismo (opatrzone datą 20 sierpnia 2013 r.), zatytułowane jako "odwołanie". W odpowiedzi na wezwanie Dyrektora L. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 9 września 2013 r. do uściślenia żądania zawartego w powyższym piśmie, J. P. wskazał, że stanowi ono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) 2013 r.

Z adnotacji na zwrotnym potwierdzeniu odbioru wynika, że przedmiotowe postanowienie doręczono skarżącemu w dniu 18 lipca 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu, gdyż została wniesiona po upływie terminu.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako p.p.s.a.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Z adnotacji na zwrotnym potwierdzeniu odbioru wynika, że zaskarżone postanowienie doręczono skarżącemu w dniu 18 lipca 2013 r. Skarżący został prawidłowo pouczony o terminie i trybie wniesienia skargi. Skarga powinna być wniesiona w terminie do dnia 19 sierpnia 2013 r. (poniedziałek), bowiem ostatnim dniem, w którym upływał termin przypadał na sobotę. Skarżący został prawidłowo pouczony o terminie i trybie wniesienia skargi.

Z powyższego wynika, że skarga J. P. z dnia (...) 2013 r. została złożona z uchybieniem terminu, o którym mowa w art. 53 § 1 p.p.s.a.

Nadto skarżący nie składał wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Zgodnie z powołanym na wstępie przepisem art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. skarga wniesiona po terminie do jej wniesienia nie może być rozpoznana merytorycznie przez Sąd i podlega odrzuceniu.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że postanowienie Dyrektora L. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) 2013 r. nr (...) jest już przedmiotem zaskarżenia przez J.P. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. W sprawie zarejestrowanej w repertorium pod sygn. akt III SA/Lu 614/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie postanowieniem z dnia 23 października 2013 r. odrzucił skargę z powodu nieopłacenia skargi. Przy czym w aktach sprawy znajduje się, nierozpoznany dotychczas, wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do opłacenia skargi.

Zgodnie zaś z art. 58 § 1 pkt 4 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku. O sprawie w toku, w rozumieniu art. 58 § 1 pkt 4 p.p.s.a., można jednak mówić dopiero w sytuacji, gdy skarga może być przedstawiona do merytorycznego rozpoznania (podobnie Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 22 czerwca 2012 r., (w) SIP LEX, nr 12511818). Natomiast okoliczność, że sąd już raz orzekał prawomocnym postanowieniem w przedmiocie odrzucenia skargi, nie wyklucza możliwości wniesienia "nowej" skargi, bowiem odrzucenie skargi nie powoduje powagi rzeczy osądzonej (zob. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lipca 2009 r., sygn. akt II OZ 589/09, (w) SIP LEX 552913).

Wprawdzie J. P. złożył ponownie skargę na to samo postanowienie Dyrektora L. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która została przekazana przez organ administracyjny do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, jednak należy mieć na uwadze, że w sprawie o sygn. akt III SA/Lu 614/13 skarga była bada jedynie pod kątem formalnym. Zatem omówione wyżej okoliczności, których dotyczy art. 58 § 1 pkt 4 p.p.s.a. w niniejszej sprawie nie zaistniały.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.