Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001845

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 6 czerwca 2018 r.
III SA/Lu 640/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Grymuza.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) października 2017 r., nr (...) w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami - w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 6 grudnia 2017 r. postanawia: przywrócić termin do wniesienia zażalenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.