Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1402261

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 13 listopada 2013 r.
III SA/Lu 636/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Drwal.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. S. na decyzję Wojewody L. z dnia (...) 2013 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) 2013 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wpłynęła skarga K. S. z dnia (...) 2013 r. na decyzję Wojewody L. z dnia (...) 2013 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 17 września 2013 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100,00 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

W myśl art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: "p.p.s.a.", skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi, w kwocie 100,00 zł w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Z akt sprawy wynika, że wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 23 września 2013 r. W związku z powyższym 7-dniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął w dniu 30 września 2013 r. W zakreślonym terminie skarżący nie uiścił należnego wpisu.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. postanowił odrzucić skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.