Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1928344

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 20 stycznia 2015 r.
III SA/Lu 626/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Wałejko (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. A. na decyzję Wojewody z dnia (...) kwietnia 2014 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy sprostowania aktu urodzenia postanawia: przyznać radcy prawnemu P. P. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w wysokości 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy), w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) podatku VAT.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 20 stycznia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę D. A. na decyzję Wojewody (...) z dnia 17 kwietnia 2014 r. w przedmiocie odmowy sprostowania aktu urodzenia.

Radca Prawny P. P., wyznaczony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w (...) pełnomocnikiem z urzędu D. A., zwrócił się o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej według norm prawem przepisanych oświadczając jednocześnie, że opłaty nie zostały pokryte w całości, ani w części.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej także jako p.p.s.a.), wyznaczony radca prawny otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności radców prawnych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stosownie do § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 490), stawka minimalna w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji wynosi w tej sprawie - 240 zł. Wynagrodzenie pełnomocnika należy powiększyć o stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23%, zgodnie z § 2 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Stąd kwota należna pełnomocnikowi z tytułu jego wynagrodzenia wynosi 295,20 złotych (240 zł + 55,20 zł należnego podatku od towarów i usług).

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie wymienionych wyżej przepisów orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.