Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484459

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 11 lipca 2014 r.
III SA/Lu 626/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Marcin Małek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. A. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi D. A. na decyzję Wojewody L. z dnia (...) kwietnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie sprostowania aktu urodzenia postanawia przyznać D. A. prawo pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.

Uzasadnienie faktyczne

W odpowiedzi na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, skarżąca złożyła wniosek o zwolnienie jej od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.

W uzasadnieniu wniosku wskazała, że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania z uwagi na niskie zarobki ((...) zł netto) oraz brak innych źródeł utrzymania. Wskazała, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe razem z synem, który obecnie studiuje w Krakowie, w związku z czym ponosi zwiększone wydatki. Rodzina otrzymuje dodatek mieszkaniowy w wysokości 141,13 zł, natomiast syn otrzymuje stypendium socjalne w kwocie (...) zł. Wskazała, że wydatki związane z utrzymaniem rodziny wynoszą: opłata za akademik - 330 zł, czynsz za mieszkanie (32,65 m2) - 118 zł, prąd 80 zł, gaz - 48,24 zł, telefon - 46 zł. Podała, że nie posiada nieruchomości oraz oszczędności, papierów i przedmiotów wartościowych.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje.

Przepis art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 - zwana dalej p.p.s.a.) konstytuuje zasadę odpłatności postępowania sądowoadministracyjnego. Wyjątkiem od niej jest możliwość przyznania prawa pomocy, które stosownie do treści art. 245 § 1 p.p.s.a. może zostać przyznane stronie w zakresie całkowitym lub częściowym.

Przyznanie prawa pomocy w formie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia fachowego pełnomocnika z urzędu może nastąpić wobec osoby fizycznej, która wykaże że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego (art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

Mając na uwadze treść przywołanych wyżej przepisów i odnosząc je do informacji uzyskanych od skarżącej uznano, że w realiach rozpoznawanej sprawy zachodzą podstawy do uwzględnienia złożonego wniosku.

Na powyższej ocenie zaważyła przede wszystkim sytuacja finansowa strony, tj. wysokość uzyskiwanego dochodu, fakt korzystania z dodatku mieszkaniowego i wysokość wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem siebie oraz studiującego syna oraz brak majątku. Analiza powyższych elementów wskazuje, że skarżąca nie ma środków ani możliwości poczynienia oszczędności na wymagane koszty sądowe. Kwoty jakimi dysponuje pozwalają jedynie na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania oraz zakupu środków niezbędnych w codziennej egzystencji. W takiej sytuacji niepodobna oczekiwać że skarżąca będzie w stanie ponieść wydatki związane z kosztami sądowymi oraz samodzielnie opłacić usługi fachowego pełnomocnika.

Zapadłe orzeczenie oznacza, że skarżąca została w niniejszym postępowaniu sądowym zwolniona od kosztów sądowych, jak również przyznano jej radcę prawnego, bez obowiązku ponoszenia przez nią kosztów zastępstwa procesowego. Radca prawny zostanie wyznaczony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie.

Wobec tego, w oparciu o art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.