Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1402253

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 13 listopada 2013 r.
III SA/Lu 534/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) 2012 r., nr (...), w przedmiocie określenia niezaksięgowanej kwoty należności wynikających z długu celnego - w zakresie wniosku o uzasadnienie wyroku postanawia odmówić uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) 2013 r. K. G. wystąpił o "sporządzenie pisemnych motywów wyroku z dnia 24 października 2013 r." oraz o "doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem skarżącemu".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270; dalej p.p.s.a.), uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym, z zastrzeżeniem § 2. W myśl § 2 cytowanego przepisu w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku.

Warunkiem skutecznego wniosku o uzasadnienie wyroku jest istnienie tego wyroku. W badanej sprawie wyrok sądu jeszcze nie zapadł. Na rozprawie w dniu 24 października 2013 r. (do której to daty odwołuje się skarżący w swym wniosku) zamknięto rozprawę i odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 7 listopada 2013 r. Z kolei na rozprawie w dniu 7 listopada 2013 r. sąd postanowił zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo oraz odroczyć ją.

W tej sytuacji wniosek o uzasadnienie wyroku nie może być uwzględniony, skoro wyrok w sprawie jeszcze nie zapadł.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 141 § 3 p.p.s.a. przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.