Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748901

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 17 czerwca 2015 r.
III SA/Lu 525/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Ibrom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) stycznia 2015 r., Nr (...) w przedmiocie zakazu wprowadzenia do obrotu produktów oraz nakazu wycofania z obrotu produktów postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

K. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję L. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) stycznia 2015 r., Nr (...) w przedmiocie zakazu wprowadzenia do obrotu produktów oraz nakazu wycofania z obrotu produktów.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2015 r., Spółka została wezwana do usunięcia braku formalnego skargi poprzez złożenie aktualnego dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji strony skarżącej (KRS, statut), w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

W dniu 13 maja 2015 r. skarżąca nadesłała odpis z KRS aktualny na dzień (...) listopada 2014 r.

Zarządzeniem z dnia 21 maja 2015 r. wezwano pełnomocnika skarżącej do nadesłania pełnego odpisu KRS, z którego wynikałoby, że J. G. był upoważniony do reprezentowania K. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. w dacie udzielenia pełnomocnictwa z dnia (...) stycznia 2015 r.

Jak wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru, wezwanie do usunięcia braku formalnego skargi pełnomocnik Spółki odebrała w dniu (...) maja 2015 r.

W dniu (...) czerwca 2015 r. Spółka ponownie nadesłała odpis z KRS aktualny na dzień (...) listopada 2014 r.

Pomimo upływu zakreślonego terminu nie został usunięty brak formalny skargi wskazany w zarządzeniu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), dalej: p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

W rozpatrywanej sprawie wezwanie do uzupełnienia braku formalnego skargi doręczono Spółce w dniu 27 maja 2015 r., zatem zakreślony siedmiodniowy termin upłynął w dniu 3 czerwca 2015 r.

Pomimo dwukrotnego wezwania skarżąca, nie nadesłała aktualnego odpisu z KRS ani innego dokumentu stwierdzającego umocowanie do reprezentacji Spółki w dacie udzielenia pełnomocnictwa z dnia (...) stycznia 2015 r. w wyznaczonym terminie.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.